TitleIchthyosporidium weissii n. sp. (Microsporidia) infecting the arrow goby (Clevelandia ios).
Publication Type